Beleidsplan

Inleiding
“Voor een gemeente Meppel, waar iedereen zichzelf kan zijn…”
Voor u ligt het beleidsplan voor 2023 van de Stichting Regenboog Meppel.
In dit beleidsplan wordt beschreven waar de stichting voor staat, welke missie, visie en
doelen zij heeft en wordt beschreven hoe de stichting in 2023 en de jaren erna actief wil zijn
in een Gemeente Meppel, die zichzelf omschrijft een regenbooggemeente te zijn. Een
regenbooggemeente waar de stichting zich samen met de gemeente en andere
stakeholders wil inzetten voor een gemeente Meppel, waar iedereen zichzelf kan zijn, want
helaas is dit nog niet een vanzelfsprekendheid. Er is noodzaak voor verbetering van zowel
veiligheid als acceptatie van LHBTIQ+ personen.
Ook een veilige gemeente, waar de ruimte is om elkaar, als LHBTIQ+ personen, te
ontmoeten. Een gemeente Meppel waar een ieder zich veilig en geaccepteerd voelt. Om zo
de liefde en gender te vieren als ook om elkaar te ondersteunen, waar dat nodig is.
Om dit te kunnen bereiken wil de stichting aan de hand van een jaarplan met een
hoeveelheid aan activiteiten actief op zoek gaan naar donateurs, aanvragen van subsidies
en aanschrijven van fondsen om zelfstandig te kunnen opereren.
Dit beleidsplan is een dynamisch plan voor de komende jaren. Voor 2023 werkt de stichting
met een korte termijnbeleidsplan van een jaar. De activiteiten, om doelen te kunnen
behalen worden beschreven in een opgesteld jaarplan met een jaarprognose.

Hoofdstuk 1 Missie en Visie, doelstelling en strategie
Missie
In Meppel kan je jezelf zijn. Je kan liefde, gender en seksualiteit beleven, zoals dit bij jou
past.
Visie
De leden van de stichting Regenboog Meppel, dagelijks bestuur en actieve kerngroepleden
is een diverse groep mensen, die inwoners, organisaties en gemeente ondersteunt,
adviseert en inspireert op weg naar een gemeente Meppel, waar iedereen zichzelf kan zijn.


1.1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel zich belangeloos en zonder winstoogmerk in te zetten
voor Regenbooggemeente Meppel, waar iedereen óók LHBTIQ+ inwoners en -
bezoekers, zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd voelen door de focus te hebben
op drie pijlers, voorlichting, ontmoeting en veiligheid voor iedere inwoner, alsmede
al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk zijn.


1.2. Strategie
De stichting wil haar ideëel doel bereiken door:
- gedurende het jaar voor de doelgroepen 25-, 25+ en 60+ laagdrempelige
activiteiten te organiseren en actief mee te participeren, waarbij als uitgangspunt de
drie pijlers voorlichting, veiligheid en ontmoeting leidend zijn;
- organisatie en participatie bij de landelijke coming out day en de Regenboogweek
en bij Meppel festival van Geluk in de maand oktober;
- verbinding te maken met andere lokale LHBTIQ+ initiatieven, zoals de General
Sexual Alliances binnen het onderwijs en Paarse Vrijdag on december.

Hoofdstuk 2 Het verleden – het nu - de nabije toekomst

2.1. Het verleden - het nu
Om te werken aan een gemeente Meppel, waar iedereen zichzelf kan zijn, is er sinds 2019
een Regenboogwerkgroep Meppel, in het leven geroepen op initiatief van de gemeente
Meppel. De regenboogwerkgroep is een divers samengestelde groep vrijwilligers, die wonen
en leven binnen de gemeente Meppel. Deze regenboogwerkgroep constateerde dat er een
grote behoefte is aan werken aan veiligheid en acceptatie van LHBTIQ+ personen. Daarnaast
blijkt er een behoefte om elkaar, als LHBTIQ+ personen, te kunnen ontmoeten. Deze
constateringen vormden de basis voor de regenboogwerkgroep om aan de slag te kunnen
gaan en heeft daartoe gezamenlijk een missie, visie en een drietal pijlers geformuleerd. De
afgelopen periode is de regenboogwerkgroep uitgebreid met nog meer actieve leden en om
structuur en overzicht te houden, was zij er klaar voor om over te gaan als een zelfstandige
entiteit in de Stichting Regenboog Meppel.


2.1.1. Activiteiten
In oktober 2021 en 2022 zijn er regenboogweken georganiseerd. Met minimale middelen,
ondersteund door de gemeente Meppel, heeft de regenboogwerkgroep zich ingezet voor de
acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+ personen. Een aantal voorbeelden van wat er is
georganiseerd:


De Meppeler Toren was roze verlicht, zo ook de Emmabrug, een week lang zijn de
regenboogvlaggen gehesen bij het stadhuis en aan de Meppeler Toren, de klokken van de
Meppeler toren lieten regenbooghitjes horen, de bakker verkocht regenbooggebakjes er
werd een, passend bij de week, film gedraaid in de bioscoop, raadsleden en de wethouder
inclusiviteit hebben op basisscholen voorgelezen uit ‘Koning en koning..’ en in 2022 uit ‘Het
lammetje dat een varken is..’ samen met de schrijver van dit prentenboek. Deze
prentenboeken zijn vervolgens aangeboden aan de diverse groepen, waar is voorgelezen.
In 2022 waren er nog meer activiteiten in de regenboogweek georganiseerd. Zo was de
week onderdeel van Meppel Diep Geluk Meppel Festival van Geluk maand oktober, werd er
een regenbooggedichtenwedstrijd uitgeschreven. Het winnende gedicht werd op drie
eventzuilen in het centrum van Meppel gepubliceerd. En het winnende kindergedicht werd
gedrukt op plexi en als plaquette aangeboden aan de groep van de winnaar en aan de
wethouder van de gemeente Meppel. Ook was er dit keer een activiteit ‘sprekende
verhalen’ in de plaatselijke bibliotheek. Hier kon je luisteren naar persoonlijke ‘coming out
verhalen’ en 1-1 in gesprek gaan met elkaar. Ook werd de verbinding richting
sportverenigingen gemaakt door op hun eigen verzoek regenboogpaden bij diverse
sportclubs en sportaccommodaties te verven, een aantal regenboogvoetballen uit te delen
en er was een regenboogborrel in een plaatselijk café. Aan aandacht van de lokale en
regionale media geen gebrek, interviews, een week lang met camera gevolgd voor een
rapportage van de lokale omroep vielen ons ten deel.


Het waren succesvolle weken van aandacht, ontmoeting en bouwen aan veiligheid en
acceptatie.


Toch werd het deze weken ook duidelijk hoe nodig deze aandacht is, want er is niet
vanzelfsprekend overal aandacht voor het thema.

2.2. De nabije toekomst – plannen 2023
De stichting Regenboog Meppel acht het van belang dat er naast de regenboogweek in
oktober nog meer activiteiten rondom acceptatie en veiligheid voor LHBTIQ+ personen
wordt georganiseerd. De stichting is er klaar voor om het hele jaar rond van waarde te zijn
als Regenboog Meppel.


Vanaf januari 2023 zullen er maandelijks activiteiten worden georganiseerd, zoals een
nieuwjaarsbijeenkomst met een aansprekende gastspreker, ‘zichtbaar’ meedoen met de
Meppel City Run en de Meppeler avond 4 daagse, meelopen met de Pride walk in Zwolle,
ontmoeting en voorlichting bij Picnic in het Wihelminapark Meppel, meedoen met de
Mokumdag bij de zomerse Donderdag Meppeldagen op donderdag. Ook de korte lijn met
de lokale politiek en de focus op ‘coming out day’ en de Regenboogweek in oktober met
nog meer activiteiten, die wij willen uitbreiden naar het primair en voortgezet onderwijs,
middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Meppel. En er zal actief verbinding worden
gezocht met andere lokale LHBTIQ+ initiatieven en met de diverse GSA’s binnen het
Meppelse onderwijs om als Stichting Regenboog Meppel onder andere ook actief mee te
doen met Paarse vrijdag in december.


In hoofdstuk 4 Financiën is de jaarplanning met activiteiten en daaraan gekoppeld een
prognose van inkomsten en uitgaven te vinden.


Hoofdstuk 3 Organisatie
Inleiding
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer
88861309.


Als stichting met een ideëel maatschappelijk doel, waar een iedere betrokkene zich
belangeloos inzet voor de stichting, zijn wij bezig om een ANBI status aan te vragen.
Passend bij de ideële doelen van de stichting bankieren wij duurzaam bij de Regiobank in de
Wijk.


Als stichting zijn wij zichtbaar middels onze website www.stichtingregenboogmeppel.nl
en bereikbaar om de contactlijnen overzichtelijk te houden èn laagdrempeligheid via:
info@stichtingregenboogmeppel.nl


3.1. Bestuur
De stichting wordt belangeloos bestuurd door een dagelijks bestuur:
Marisa Grotens, voorzitter, algehele coördinatie overkoepelende activiteiten en focus op
Regenboogweek en Voorlichting. Email: voorzitter@stichtingregenboogmeppel.nl
Ed Durenkamp, secretaris en penningmeester en werven van fondsen, subsidies etc.
Email: secretaris@stichtingregenboogmeppel.nl en
penningmeester@stichtingregenboogmeppel.nl
Edwin Santbergen, algemeen bestuurslid, coördinatie doelgroepen 25-, 25+ en 60+,
coördinatie overkoepelende activiteiten en focus op pijlers Voorlichting, Ontmoeting en
Veiligheid.
Email: activiteitencoordinator@stichtingregenboogmeppel.nl

3.2. Kerngroep
Naast een dagelijks bestuur van drie leden heeft de stichting Regenboog Meppel een
kerngroep met actieve leden, die het dagelijks bestuur (gevraagd en ongevraagd)
belangeloos adviseren en ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van
(overkoepelende) activiteiten. Net als het bestuur zetten zij zich belangeloos in om alle
activiteiten te kunnen organiseren en uit te voeren. In het huishoudelijk reglement van de
Stichting Regenboog Meppel wordt beschreven wat de taken van de kerngroepleden zijn.


3.3. Vrijwillligers
Naast het dagelijks bestuur en de actieve kerngroepleden, die zich als vrijwilligers
belangeloos inzetten voor het bedenken en coördineren van de regenboogactiviteiten kan
een stichting niet zonder ook andere vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen uitvoeren.
Ook deze groep vrijwilligers zetten zich in principe belangeloos in en maken geen aanspraak
op enig vrijwilligersvergoeding.


3.4. Vertrouwenspersoon
De stichting vindt in het kader van haar pijler veiligheid laagdrempeligheid erg belangrijk en
biedt de mogelijkheid al naar gelang de behoefte om rechtsreeks contact te kunnen leggen
met een vertrouwenspersoon. Anneke Veldman, één van de kerngroepleden, zet zich met
haar professionele expertise belangeloos in als vertrouwenspersoon van de stichting. Zij is
bereikbaar via een rechtstreeks email adres:
vertrouwenspersoon@stichtingregenboogmeppel.nl

 

Hoofdstuk 4 Financiën
Het dagelijks bestuur van de Stichting Regenboog Meppel is verantwoordelijk voor het
beheer van het vermogen. Het vermogen van de stichting wordt besteed, conform de
doelstelling van Stichting Regenboog Meppel. De inkomsten van de stichting worden
gebruikt om de uitgaven te compenseren. De stichting heeft geen winstoogmerk met het
geheel van haar activiteiten, die het algemeen belang dienen.


Het vermogen van de stichting wordt gevoed door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
- alle andere verkrijgingen en baten.
- vrijwillige bijdragen van de actieve vrijwilligers, die hun vrijwilligersvergoeding
belangeloos afstaan aan de stichting.


Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken, die hierbij
horen zijn onder meer:
1. jaarlijks een begroting opstellen;
2. jaarlijks een jaarrekening vaststellen en laten goedkeuren;
3. beheren van de gelden;
4. besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
In 2023 hoopt de stichting met het werven van donaties, invoeren van vormen van
sponsoring middels bijvoorbeeld ‘vrienden van de stichting’, het aanschrijven van fondsen
onder andere bij de stichting Waarborgfonds Meppel en aanvragen van subsidies onder
andere bij de gemeente Meppel alle voor 2023 geplande activiteiten (zie bijlagen:
jaarplanning 2023 en prognose inkomsten en bestedingen 2023), waar voorlichting,
ontmoeting en veiligheid leidend zijn, door het jaar heen en vooral in de Regenboogweek te
kunnen realiseren.